Στο Spoudase Festival το ΠΜΣ «Πληροφορική & Τηλεματική» του Χαροκόπειου

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Πληροφορική & Τηλεματική» του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, θα βρίσκεται στο Spoudase Festival στις 22 & 23 Ιουνίου

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Πληροφορική και Τηλεματική" (ΦΕΚ 851/20.03.2012, τ. Β΄) είναι η κατάρτιση πτυχιούχων Α.Ε.Ι. σε ειδικά θέματα και εφαρμογές της Πληροφορικής και της Τηλεματικής, και κυρίως στα πεδία των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστημάτων, των διαδικτυακών τεχνολογιών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών και της αποδοτικής ανάπτυξης και λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων προς όφελος των οργανισμών που επενδύουν σε αυτά. Για το σκοπό αυτό δίδεται έμφαση στους τομείς της Τηλεματικής, οι οποίοι σχετίζονται με τις δικτυακές και διαδικτυακές τεχνολογίες και έχουν επιμέρους εφαρμογές, όπως στην εκπαίδευση, στην οικονομία και στις μεταφορές.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει:

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πλήρους φοίτησης, ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται.

Το πρόγραμμα προσφέρει συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατεύθυνσης σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Στο Π.Μ.Σ. διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και άλλων Τμημάτων Ελληνικών Πανεπιστημίων, αναγνωρισμένοι ερευνητές, καθώς και διακεκριμμένα μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων του εξωτερικού. Προσκεκλημένες διαλέξεις δίνουν επίσης πεπειραμμένα στελέχη από τον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και επισκέπτες ερευνητές και μέλη ΔΕΠ από το εξωτερικό.

Το Τμήμα έχει συγκροτήσει Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή που απαρτίζεται από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς στον τομέα της Πληροφορικής και Τηλεματικής.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ


 


Η συμμετοχή στην έκθεση είναι Δωρεάν αλλά η εγγραφή απαραίτητη

Για να κάνετε την εγγραφή σας ακολουθήστε τα ακόλουθα βήματα:

  1. Συμμετοχή στο Facebook Event του Spoudase Festival  και κοινοποίησή του (Going, Attend, Θα πάω + Share, Κοινοποίηση) 

  2. Follow στην σελίδα του Instagram

  3. Σχόλιο κάτω από αυτό το POST me tag δύο φίλων σας  και κοινοποίησή του

  4. Kάνε εγγραφή στην φόρμα συμμετοχής 

  5. Για να ισχύσει η συμμετοχή σας, θα πρέπει πλην των παραπάνω βημάτων να παρευρεθείτε στο Festival